Xà phòng hóa hoàn toàn 22 2 gam hỗn hợp

      145

Câu hỏi :

Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bởi hỗn hợp NaOH 1M nấu nóng. Thể tích hỗn hợp NaOH tối tgọi đề nghị dùng là:


*