Bạn đã xem: Tính Ph Của Dung Dịch Thu Được Lúc Trộn Các Axit Mạnh Hoặc Trộn Các Bazơ Mạnh Tại loantamgioi.vn

Contents

2 Phương pháp tính pH3 a. PH cùng với axit, bazo mạnh4 b. PH cùng với axit, bazo yếu5 c. Bài toán thù về pha loãng, pha trộn dung dịch các hóa học điện ly để dành được pH định trước.

Bạn đang xem: Tính ph của dung dịch thu được khi trộn


Chuim đề: Sự điện li

Phương pháp tính pH

Lý tngày tiết và Phương pháp giải

a. PH với axit, bazo mạnh

Phương pháp

– Tính số mol H+/OH– hoặc tổng số mol H+/OH–

– Tính nồng độ H+/OH–

– Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

– Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH– ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

những bài tập vận dụng

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Đang xem: Tính ph của hỗn hợp thu được lúc trộn

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (trăng tròn.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương thơm trình điện ly: HCl → H+ + Cl–

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà chảy 3,66 gam tất cả hổn hợp Na, Ba vào nước dư nhận được 800ml hỗn hợp A và 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của Na với Ba thứu tự là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + một nửa H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 cùng y = 0,02

Phương thơm trình năng lượng điện ly: NaOH → Na+ + OH–

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,08 mol

CM(OH–) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: Hòa tan 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lkhông nhiều dd. pH của dd nhận được là:


READ: Photphin ( Ph3 Là Gì - Giải Thích Hiện Tượng Ma Trơi

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

⇒ = 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: Cho 15 ml dung dịch HNO3 bao gồm pH = 2 hòa hợp hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 gồm pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà chảy m gam Zn vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,4M thu được 0,784 lít khí hiđro cùng dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 phản nghịch ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 – 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Pmùi hương pháp

Tương tự nlỗi axit mạnh.

Sử dụng phối hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

-Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan (no)

*

-Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A–

*
 ( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH–

*
 ( chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

bài tập vận dụng

Bài 1: Hoà chảy 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1 trong,8.10-5.

b. Nếu tiếp tế dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương thơm trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl–

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. x

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương thơm trình năng lượng điện ly:

HCl → H+ + Cl–

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43


READ: Cách Giải Bài Tập Phản Ứng Đề Hidro Hóa Và Cracking Ankan Hay, Chi Tiết

Bài 2: Dung dịch A đựng NH3 0,1M cùng NaOH 0,1M. Tính pH của hỗn hợp biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH–

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH–

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau điện ly: 0,1- x x x+0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 cùng bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO– = 5,71.10-10 với bỏ lỡ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: Cho dd hh X gồm HCl 0,01 M với CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: Cho dd hh X có CH3COOH 0,1M với CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ lỡ sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Bài tân oán về pha loãng, xáo trộn dung dịch những hóa học năng lượng điện ly nhằm dành được pH định trước.

Phương thơm pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH–

-Viết phương thơm trình phản ứng trung hòa

-Xác định môi trường của dung dịch phụ thuộc pH ⇒ Xem xét mol axit xuất xắc bazơ dư ⇒ kiếm tìm những quý giá mà lại bài xích tân oán yên cầu.

Chú ý: Vdd sau khoản thời gian trộn = Vaxit + Vbazo

Những bài tập vận dụng

Bài 1: Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích đều bằng nhau nhận được dung dịch A. Lấy 300 ml hỗn hợp A tác dụng với hỗn hợp B có NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp B bắt buộc dùng làm sau khoản thời gian bội nghịch ứng xong xuôi thu được dung dịch có pH = 1. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li trọn vẹn ở cả hai nấc.

Hướng dẫn:

Sau Khi trộn 3 hỗn hợp axit hoàn toàn có thể tích cân nhau ta chiếm được độ đậm đặc mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4)= 0,1/3. Trong 300 ml hỗn hợp A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol


Phương thơm trình năng lượng điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3–

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl–

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Điện thoại tư vấn x là thể tích của hỗn hợp B yêu cầu dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Pmùi hương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH–

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,4x

Ta có: H+ + OH– → H2O (Sau phản nghịch ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch có pH =1 bao gồm HCl cùng HNO3 cùng với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a(mol/l) chiếm được 200 ml hỗn hợp A gồm pH = 12.

a. Tính a

b. Pha loãng hỗn hợp A từng nào lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. nH+ = 0,01 mol; nOH– = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH– → H2O (Sau làm phản ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0….….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. số mol NaOH dư : nOH– = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước chế tạo.

Dung dịch sau pha loãng gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần được trộn loãng 10 lần.

Bài 3: Tính Xác Suất thể tích lúc hỗn hợp HCl tất cả pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 nên dùng làm pha trộn thành dung dịch có pH = 3.

Xem thêm: Những Hacker Nguy Hiểm Nhất Thế Giới … Đến Chuyên Gia Về An Ninh Mạng

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: Cho 100 ml dd hh gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với V ml dd hh có H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M thu được dd gồm pH = 2 . Giá trị V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 2 → môi trường xung quanh axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh có H2SO4 0,1M cùng HCl 0,15M cùng với V ml dd hh bao gồm NaOH 0,3M cùng Ba(OH)2 0,1M, chiếm được dd X có pH = 12. Giá trị của V là: