Mật đồ thần bí dùng để làm gì

      166
Hình ảnhNội dung
*
*
Hình ảnhNội dung
*
*

Sử dụng Địa Đồ Thần Bí sẽ nhận thưởng đồng thời:

15.000.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn.1 phần thưởng ngẫu nhiên trong danh sách (rê chuột vào hình ảnh để biết chi tiết thuộc tính & số lượng):Phần thưởng ngẫu nhiên
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nhân vật sử dụng đạt mốc 2.000 Địa Đồ Thần Bí sẽ nhận thưởng đồng thời:

2.000.000.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn.2 Tín Vật Chưởng Đăng.1 phần thưởng ngẫu nhiên trong danh sách (rê chuột vào hình ảnh để biết chi tiết thuộc tính & số lượng):Phần thưởng ngẫu nhiên
*
*
*
*
*
*
*
*
*