Mật đồ thần bí dùng để làm gì

      119
Hình ảnhNội dung
*
*
Hình ảnhNội dung
*
*

Sử dụng Địa Đồ Thần Bí đã nhấn thưởng đồng thời:

15.000.000 điểm gớm nghiệm không cùng dồn.một trong những phần thưởng ngẫu nhiên trong list (rê loài chuột vào hình ảnh để biết chi tiết thuộc tính và số lượng):Phần thưởng trọn ngẫu nhiên
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nhân thiết bị thực hiện đạt mốc 2 nghìn Địa Đồ Thần Bí vẫn nhấn thưởng trọn đồng thời:

2000.000.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn.2 Tín Vật Ctận hưởng Đăng.một phần thưởng trọn ngẫu nhiên trong list (rê con chuột vào hình ảnh để hiểu chi tiết ở trong tính và số lượng):Phần thưởng trọn ngẫu nhiên
*
*
*
*
*
*
*
*
*