Hướng dẫn phổ biến về tỷ giá ân hận đoái với chênh lệch tỷ giá bán đối hoái được khuyên bảo trên điều 69 – Tài khoản 413, Thông tư 200/2014/TT-BTC nlỗi sau:


1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

1.1.

Bạn đang xem: Hạch toán tỷ giá ngoại tệ

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinch từ việc trao đổi thiết thật hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang trọng đối chọi vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinc vào các trường hợp:

– Thực tế cài đặt bán, trao đổi, tkhô nóng toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện);

– Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chánh (chênh lệch tỷ giá hối đoái không thực hiện);

– Chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang trọng Đồng Việt Nam.

1.2. Các loại tỷ giá hối đoái (dưới đây gọi tắt là tỷ giá) sử dụng vào kế toán

Các doanh nghiệp có quy trình khiếp tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tiền vàng theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị tiền tệ chuẩn xác sử dụng trong kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải cnạp năng lượng cứ vào:

– Tỷ giá giao dịch thực tế;

– Tỷ giá ghi sổ kế toán.

Lúc xác định nghĩa vụ thuế (kê knhị, quyết toán và nộp thuế), doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế.


Tổng vừa lòng điểm bắt đầu TT 200/2014/TT-BTC về cơ chế kế toán DN

1.3. Ngulặng tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

a) Tỷ giá giao dịch thiết thật đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinch vào kỳ:

– Tỷ giá giao dịch thiết thật khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng cài đặt bán ngoại tệ giao tức thì, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng download, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;

– Trường hợp hợp đồng ko quy định tỷ giá thanh toán thì doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo nguyên tắc:

+ Tỷ giá giao dịch thiết thực Lúc góp vốn hoặc nhận vốn góp: Là tỷ giá cài đặt ngoại tệ của ngân hàng vị trí doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tứ tại ngày góp vốn;

+ Tỷ giá giao dịch thiết thực Khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại chỗ doanh nghiệp ra lệnh quý khách hàng tkhô nóng toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;

+ Tỷ giá giao dịch thiết thật khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng tmùi hương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinch.

+ Đối với các giao dịch thiết lập sắm tài sản hoặc các khoản đưa ra phí được tkhô hanh toán tức thì bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá cài của ngân hàng thương thơm mại chỗ doanh nghiệp thực hiện tkhô giòn toán.

b) Tỷ giá giao dịch thiết thực lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: Là tỷ giá công bố của ngân hàng thương mại chỗ doanh nghiệp thường xulặng có giao dịch (vì doanh nghiệp tự lựa chọn) theo nguyên ổn tắc:

– Tỷ giá giao dịch thiết thật Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sản: Là tỷ giá cài ngoại tệ của ngân hàng tmùi hương mại địa điểm doanh nghiệp thường xulặng có giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tiền bạc. Đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng thì tỷ giá thực tế Lúc đánh giá lại là tỷ giá sở hữu của chính ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.

– Tỷ giá giao dịch thực tế Lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;

– Các 1-1 vị trong tập đoàn được áp dụng tầm thường một tỷ giá do công ty chúng tôi mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ phát sinc từ các giao dịch nội bộ.

1.4. Nguim tắc xác định tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá ghi sổ gồm: Tỷ giá ghi sổ thiết thật đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập).

– Tỷ giá ghi sổ thiết thật đích danh: Là tỷ giá Lúc thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc thanh hao toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinc hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng đối tượng.

– Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại mặt Có tài khoản tiền Khi tkhô nóng toán tiền bằng ngoại tệ, được xác định bên trên cơ sở mang tổng quý hiếm được phản ánh tại bên Nợ tài khoản tiền phân tách đến số lượng ngoại tệ thực có tại thời điểm thanh hao toán.


1.5. Nguyên ổn tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán

a) khi phát sinc các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm giao dịch phát sinch được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:

– Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trcầu hoặc giao dịch nhận trcầu tiền vàng quý khách thì lợi nhuận, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trmong được áp dụng tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm nhận trước của bạn (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận lợi nhuận, thu nhập).

– Các tài khoản phản ánh đưa ra phí đem tới, marketing, bỏ ra phí khác. Riêng trường hợp phân vùng khoản bỏ ra phí trả trcầu vào đưa ra phí làm nên, sale trong kỳ thì bỏ ra phí được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm trả trcầu (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm ghi nhận đưa ra phí).

– Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được tải có tương quan đến giao dịch trả trước đến người bán thì cực hiếm tài sản tương ứng với số tiền trả trcầu được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trcầu đến người bán (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm ghi nhận tài sản).

– Tài khoản loại vốn chủ sở hữu;

– Bên Nợ các TK phải thu; Bên Nợ các TK vốn bằng tiền; Bên Nợ các TK phải trả khi phát sinch giao dịch trả trcầu tiền mang đến người bán.

– Bên Có các TK phải trả; Bên Có các TK phải thu Khi phát sinch giao dịch nhận trcầu tiền vàng người mua;

b) Lúc phát sinc các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ thiết thật đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau:

– Bên Có các TK phải thu (ngoại trừ giao dịch nhận trmong tài chính người mua); Bên Nợ TK phải thu Lúc tất toán khoản tiền nhận trước của người tiêu dùng vì chưng đã chuyển giao sản vật, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu; Bên Có các TK khoản ký cược, ký quỹ, bỏ ra phí trả trước;

– Bên Nợ các TK phải trả (ngoại trừ giao dịch trả trước tiền cho người bán); Bên Có TK phải trả khi tất toán khoản tiền ứng trcầu cho người bán vị đã nhận thấy mặt hàng, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu khối lượng.

– Trường hợp vào kỳ phát sinh nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng thì tỷ giá ghi sổ thiết thực đích danh mang đến từng đối tượng được xác định bên trên cơ sở bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tượng đó.

c) Khi thực hiện tkhô nóng toán bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở bên Có các TK tiền.

1.6. Nguim tắc xác định các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Là các tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ có thể bao gồm:

a) Tiền mặt, các khoản tương tự tiền, tiền nhờ cất hộ có kỳ hạn bằng ngoại tệ;

b) Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ, ngoại trừ:

– Các khoản trả trước đến người bán và các khoản chi phí trả trcầu bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc cú về việc người bán không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại các khoản trả trcầu bằng ngoại tệ thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

– Các khoản người tiêu dùng trả tiền trước và các khoản lợi nhuận nhận trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc nịch về việc doanh nghiệp không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và sẽ phải trả lại các khoản nhận trmong bằng ngoại tệ đến quý khách thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

c) Các khoản đi vay mượn, cho vay dưới mọi hình thức được quyền thu hồi hoặc có nghĩa vụ hoàn trả bằng ngoại tệ.

d) Các khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ.


*

Hướng dẫn tầm thường về tỷ giá bán theo Thông tứ 200


2. Ngulặng tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

a) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi ngulặng tệ trên sổ kế toán bỏ ra tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, tiền vẫn chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả.

b) Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay lập tức vào lệch giá hoạt động tiền tài (nếu lãi) hoặc bỏ ra phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinh.Riêng khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trcầu hoạt động của các doanh nghiệp vì Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định ghê tế vĩ tế bào, bình yên, quốc phòng được tập hợp, phản ánh bên trên TK 413 và được phân vùng dần vào lợi nhuận hoạt động tài chánh hoặc đưa ra phí tiền của khi doanh nghiệp đi vào hoạt động theo ngulặng tắc:

– Khoản lỗ tỷ giá lũy kế vào giai đoạn trmong hoạt động được phân vùng trực tiếp từ TK 413 vào đưa ra phí tiền giấy, ko thực hiện kết chuyển thông qua TK 242 – chi phí trả trước;

– Khoản lãi tỷ giá lũy kế trong giai đoạn trcầu hoạt động được phân bổ trực tiếp từ TK 413 vào lợi nhuận hoạt động tiền tài, không thực hiện kết chuyển thông qua TK 3387 – Doanh thu không thực hiện;

– Thời gian phân bổ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp bởi Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Riêng số phân bổ khoản lỗ tỷ giá tối tphát âm vào từng kỳ phải đảm bảo không nhỏ rộng mức lợi nhuận trcầu thuế trước khi phân bố khoản lỗ tỷ giá (sau thời điểm phân vùng lỗ tỷ giá, lợi nhuận trước thuế của báo cáo kết quả hoạt động marketing bằng không).

c) Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thiết thực tại toàn bộ các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng công cụ tiền bạc để dự phòng rủi ro hối đoái thì không được đánh giá lại các khoản vay mượn, nợ phải trả có nơi bắt đầu ngoại tệ đã sử dụng công cụ tiền bạc để dự phòng rủi ro hối đoái.

Xem thêm: Trung Tâm Kiểm Chuẩn Chất Lượng Xét Nghiệm Y Học, Trung Tâm Kiểm Chuẩn Xét Nghiệm Tp

d) Doanh nghiệp ko được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá vào giá trị tài sản dở dang.