Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

      170
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

*

Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thị trấn,trong những số đó 5 ô tô đi đầu ,từng xe hơi chuyển được 36 tạ với xe hơi đi sau gửi 42 tạ.Trung bình mỗi ô tô gửi được từng nào tạ thực phẩm?

Cảm ơn mấy chế


*

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào đô thị,trong các số đó 5 xe hơi tiên phong,từng ô tô đưa được 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô đưa được 45 tạ .Hỏi vừa phải từng ô tô gửi được bao nhiêu tấn thực phđộ ẩm
*

(5)ô tô tiên phong chlàm việc được số mặt hàng là:

(36 imes5=180)(tạ)

(4)ô tô đi sau chsinh hoạt được số mặt hàng là:

(45 imes4=180)(tạ)

Trung bình mỗi ô tô đưa được số tạ thực phđộ ẩm là:

(left(180+180 ight)div9=40)(tạ)

Đổi:(40)tạ(=)(4)tấn.


Có 9 xe hơi đưa thực phđộ ẩm vào tỉnh thành ,trong các số đó có 5 ô tô đón đầu , mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ với 4 ô tô đi sau , mỗi ô tô gửi được 45 tạ . Hỏi vừa phải từng xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm


Đáp án:

4 tấn

Giải say đắm quá trình giải:

5 ô tô đầu chsống được số thực phẩm là :

36x5=180 (tạ)

4 xe hơi sau chsống được số thực phẩm là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình mỗi xe pháo chuyển được số thực phẩm là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn


Có 9 ô tô đưa thực phẩm vào thành thị, trong số ấy 5 xe hơi đón đầu, từng ô tô chuyển được 36 tạ với 4 ô tô đi sau, từng ô tô chuyển được 90 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?


Bài giải

Số tấn 5 xe hơi đầu chsinh hoạt là:

36 X 5 = 180 (tạ)

=18 (tấn)

Số tấn 4 xe hơi sau chlàm việc là:

90 X 4 = 360 (tạ)

= 36 (tấn)

Trung bình từng xe hơi đề xuất chở số thực phẩm là:

(18 + 36):9 = 6 (tấn)

Đáp số : 6 tấn


Có 9 xe hơi gửi thực phẩm vào thành phố, trong các số đó bao gồm 5 xe hơi tiên phong, từng xe hơi chuyển được 36 tạ với 4 xe hơi sau, mỗi xe hơi gửi được 45 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm?


Xem thêm: Học Phí Khoa Quốc Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội Học Phí Trường Khoa Quốc Tế

Số tạ thực phẩm bởi vì 5 ô tô đưa là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phđộ ẩm vày 4 ô tô đưa là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của người tiêu dùng là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phđộ ẩm vì 9 ô tô đưa là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình xe hơi đưa được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng rất có thể núm 3 bước giải ở giữa bằng 1 bước giải (dùng toán gộp) nlỗi sau:

Cả 9 xe hơi chsống được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Khi giải bài xích này ta đang cụ tổng những số hạng cân nhau bằng phnghiền nhân


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào đô thị, trong những số ấy có 5 xe hơi đón đầu, mỗi xe hơi gửi được 36 tạ với 4 ô tô sau, mỗi xe hơi đưa được 45 tạ. Hỏi vừa đủ từng ô tô đưa được bao nhiêu tấn thực phẩm? có giải pháp nthêm gọn không?


Có 9 ô tô gửi thực phđộ ẩm vào tỉnh thành, trong số đó tất cả 5 ô tô đi đầu, từng ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, từng xe hơi đưa được 45 tạ. Hỏi vừa phải từng ô tô đưa được từng nào tấn thực phẩm?


Số tạ thực phđộ ẩm vì 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm vị 4 xe hơi đưa là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số xe hơi của bạn là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm vì chưng 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình xe hơi gửi được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng hoàn toàn có thể nỗ lực 3 bước giải ở giữa bởi 1 bước giải (sử dụng toán gộp) như sau:

Cả 9 xe hơi chsinh sống được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Khi giải bài xích này ta vẫn nuốm tổng các số hạng đều nhau bởi phnghiền nhân


nCos9 ô tô gửi thực phđộ ẩm vào thị trấn, trong các số đó 5 ô tô tiên phong mỗi ô tô chuyển 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau từng xe hơi đưa được 45 tạ. hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô gửi được bao nhiêu tấn thực phđộ ẩm ?


TL

5 xe cộ ô tô đầu gửi được số tạ thực phoắm là:

36*5=180(tạ thực phẩm)

4 xe pháo ô tô sau chngơi nghỉ được số tạ thựcphẩmlà:

45*4=180(tạ thực phẩm)

Trung bình từng xe pháo chsống số thực phđộ ẩm là:

(180+180):2=180(tạ)

đổi 180 tạ =18 tấn

vậy vừa đủ từng ô tô gửi được 18T thực phẩm

Học tốt!


Có 9 ô tô chuyển thực phđộ ẩm vào thị thành, trong những số ấy 5 xe hơi đón đầu, mỗi xe hơi gửi được 36 tạvà 4 xe hơi đi sau mỗiô tô chuyển được 45 tạ,

hỏi trung bình mỗi ô tô gửi được từng nào tấn thực phẩm?


5 xe hơi đầu chnghỉ ngơi được là :

36 x 5 =180 (tấn )

4 xe hơi đi sau chở được là :

45 x 4 = 180 (tấn )

vừa phải mỗi ô tô đưa được là :

(180 + 180 ) :2 =180 (tấn

 

 


giải

5 ô tô đón đầu chsống được số tạ là:

5*36=180( tạ)

4 xe hơi đi sau chnghỉ ngơi đươc số tạ là

4*45=180(tạ)

mức độ vừa phải từng xe hơi gửi được số tấn thực phđộ ẩm là

(180+180):2=180(tạ)

180 tạ=18 tấn

đ/s 18 tấn


Có 9 ô tô đưa thực phẩm vào tỉnh thành,trong số đó 5 ô tô đi đầu,mỗi xe hơi đưa được 36 tạ cùng 4 xe hơi đi sau,từng ô tô đưa được 45 tạ.Hỏi trung bình từng xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm


5 ô tô đầu chuyển được là:

36 x 5 = 180 (tạ)

4 xe hơi sau chsinh hoạt được là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Trung bình mỗi ô tô gửi được là:

(180 + 180) : (5 + 4) = 40 (tạ)

Đổi: 40 tạ = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn


gồm 9 ô tô chuyển thực phđộ ẩm vào thị thành ,trong các số ấy 5 ô tô tiên phong , mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 ô tooddi sau , mỗi ô tô chyển được 45 tạ . hỏi trung bình mỗi xe hơi gửi được từng nào tấn thực phẩm ??