Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

      226
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

*

Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,trong đó 5 ô tô đi đầu ,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và ô tô đi sau chuyển 42 tạ.Trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?

Cảm ơn mấy chế


*

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,trong đó 5 ô tô đi đầu,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm
*

\(5\)ô tô đi đầu chở được số hàng là:

\(36\times5=180\)(tạ)

\(4\)ô tô đi sau chở được số hàng là:

\(45\times4=180\)(tạ)

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số tạ thực phẩm là:

\(\left(180+180\right)\div9=40\)(tạ)

Đổi:\(40\)tạ\(=\)\(4\)tấn.


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố ,trong đó có 5 ô tô đi đầu , mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau , mỗi ô tô chuyển được 45 tạ . Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm


Đáp án:

4 tấn

Giải thích các bước giải:

5 ô tô đầu chở được số thực phẩm là :

36x5=180 (tạ)

4 ô tô sau chở được số thực phẩm là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình mỗi xe chuyển được số thực phẩm là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 90 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?


Bài giải

Số tấn 5 ô tô đầu chở là:

36 X 5 = 180 (tạ)

=18 (tấn)

Số tấn 4 ô tô sau chở là:

90 X 4 = 360 (tạ)

= 36 (tấn)

Trung bình mỗi ô tô phải chở số thực phẩm là:

(18 + 36):9 = 6 (tấn)

Đáp số : 6 tấn


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?


Xem thêm: Học Phí Khoa Quốc Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội Học Phí Trường Khoa Quốc Tế

Số tạ thực phẩm do 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể thay 3 bước giải ở giữa bằng 1 bước giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 ô tô chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Khi giải bài này ta đã thay tổng các số hạng bằng nhau bằng phép nhân


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm? có cách ngắn gọn không?


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?


Số tạ thực phẩm do 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể thay 3 bước giải ở giữa bằng 1 bước giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 ô tô chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Khi giải bài này ta đã thay tổng các số hạng bằng nhau bằng phép nhân


nCos9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu mỗi ô tô chuyển 36 tạ và 4 ô tô đi sau mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?


TL

5 xe ô tô đầu chuyển được số tạ thực phẳm là:

36*5=180(tạ thực phẩm)

4 xe ô tô sau chở được số tạ thựcphẩmlà:

45*4=180(tạ thực phẩm)

Trung bình mỗi xe chở số thực phẩm là:

(180+180):2=180(tạ)

đổi 180 tạ =18 tấn

vậy trung bình mỗi ô tô chuyển được 18 tấn thực phẩm

Học tốt!


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạvà 4 ô tô đi sau mỗiô tô chuyển được 45 tạ,

hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?


5 ô tô đầu chở được là :

36 x 5 =180 (tấn )

4 ô tô đi sau chở được là :

45 x 4 = 180 (tấn )

trung bình mỗi ô tô chuyển được là :

(180 + 180 ) :2 =180 (tấn

 

 


giải

5 ô tô đi đầu chở được số tạ là:

5*36=180( tạ)

4 ô tô đi sau chở đươc số tạ là

4*45=180(tạ)

trung bình mỗi ô tô chuyển được số tấn thực phẩm là

(180+180):2=180(tạ)

180 tạ=18 tấn

đ/s 18 tấn


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,trong đó 5 ô tô đi đầu,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ.Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm


5 ô tô đầu chuyển được là:

36 x 5 = 180 (tạ)

4 ô tô sau chở được là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Trung bình mỗi ô tô chuyển được là:

(180 + 180) : (5 + 4) = 40 (tạ)

Đổi: 40 tạ = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn


có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố ,trong đó 5 ô tô đi đầu , mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tooddi sau , mỗi ô tô chyển được 45 tạ . hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ??